ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (รอบการประเมินที่ 2/2562)

เข้าสู่ระบบ

 ผู้ใช้งาน


 รหัสผ่าน


ที่ สำนัก/กอง/จังหวัด ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
1กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2กลุ่มตรวจสอบภายใน
3กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4กองการเจ้าหน้าที่
5กองคลัง
6กองประชาสัมพันธ์
7กองแผนงาน
8สถาบันการพัฒนาชุมชน
9ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
10สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
11สำนักงานเลขานุการกรม
12สำนักตรวจราชการ
13สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
14สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
15สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
16สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
17สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
18สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
19สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
20สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
21สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
22สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
23สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
24สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท
25สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
26สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
27สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
28สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
29สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
30สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
31สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
32สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
33สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
34สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
35สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
36สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
37สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
38สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
39สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
40สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
41สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
42สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
43สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
44สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
45สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
46สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
47สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
48สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
49สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
50สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
51สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
52สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
53สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
54สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
55สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
56สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
57สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
58สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
59สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
60สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
61สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
62สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
63สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
64สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
65สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
66สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
67สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
68สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
69สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
70สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
71สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
72สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
73สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
74สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
75สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
76สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
77สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
78สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
79สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
80สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
81สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
82สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
83สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
84สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
85สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
86สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
87สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
88สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
89สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
90สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
91สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี