เมนูหลัก

ตัวชี้วัดบุคคล (สำหรับตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด) รอบ 1 ปี 2567

ข้อมูลตัวชี้วัด

# ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน(KPI) ทีม เกณฑ์การวัด (1-5 คะแนน) น้ำหนัก ปี รอบ
รวม
0%