เมนูหลัก

ตัวชี้วัดบุคคล (สำหรับตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด) รอบ 1 ปี 2565

ข้อมูลตัวชี้วัด

# ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน(KPI) ทีม เกณฑ์การวัด (1-5 คะแนน) น้ำหนัก ปี รอบ
1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการพัฒนา ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการพัฒนา
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการพัฒนา
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการพัฒนา
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการพัฒนา
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการพัฒนา
20
2565
1
2 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ระดับ 1 มีฐานข้อมูลศูนย์จัดการกองทุนชุมชนครบถ้วนทุกกลุ่ม
ระดับ 2 มีแผนปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนระดับจังหวัด
ระดับ 3 มีพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ปี 2565
ระดับ 4 มีการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
ระดับ 5 มีการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ร้อยละ 100
20
2565
1
3 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น ระดับ 1 มีผลการบันทึกข้อมูลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ BPM มากกว่าร้อยละ 70 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในไตรมาส 1 – 2 และมีการรายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนหมู่บ้านเตามแผนปฏิบัติการ
ระดับ 2 มีผลการบันทึกข้อมูลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ BPM มากกว่าร้อยละ 75 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในไตรมาส 1 – 2 และมีการรายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนหมู่บ้านเตามแผนปฏิบัติการ
ระดับ 3 มีผลการบันทึกข้อมูลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ BPM มากกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในไตรมาส 1 – 2 และมีการรายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนหมู่บ้านเตามแผนปฏิบัติการ
ระดับ 4 มีผลการบันทึกข้อมูลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ BPM ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในไตรมาส 1 – 2 และมีการรายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการ
ระดับ 5 มีผลการบันทึกข้อมูลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงลงในระบบ BPM มากกว่าร้อยละ 90 ของกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในไตรมาส 1 – 2 และมีการรายงานผลการประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ครั้งที่ 1 ร้อยละ 100 ของจำนวนหมู่บ้านเตามแผนปฏิบัติการ
15
2565
1
4 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) ระดับ 1 จังหวัดจัดทำและตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้เกินกำหนดชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยจำแนกสถานะของลูกหนี้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ระดับ 2 จังหวัดจัดทำแผนการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการหนี้ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเพื่อทราบ
ระดับ 3 จังหวัดบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระได้เท่าเดิม จากหนี้เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ระดับ 4 จังหวัดบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระลดลงได้ร้อยละ 5 จากหนี้เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ระดับ 5 จังหวัดบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระลดลงได้ร้อยละ 10 จากหนี้เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
15
2565
1
5 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ระดับ 1 มีฐานข้อมูลเป้าหมาย (หมู่บ้าน/ครัวเรือน/กลุ่มอาชีพ) โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ประจำปี 2565
ระดับ 2 มีแผนปฏิบัติการตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ประจำปี 2565
ระดับ 3 ร้อยละ 85 ของครัวเรือนเป้าหมายได้รับการฝึกปฏิบัติอาชีพ ของการจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1
ระดับ 4 ร้อยละ 95 ของครัวเรือนเป้าหมายได้รับการฝึกปฏิบัติอาชีพ ของการจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1
ระดับ 5 ร้อยละ 100 ของครัวเรือนเป้าหมายได้รับการฝึกปฏิบัติอาชีพ ของการจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1
10
2565
1
6 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์ ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 11
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
10
2565
1
7 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ระดับความสำเร็จของการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับ 1 กำกับ ดูแล ให้มีคณะทำงานสนับสนุนการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน
ระดับ 2 กำกับ ติดตาม ให้มีการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทุกฐานข้อมูล
ระดับ 3 สนับสนุนให้มีการจัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากระบบ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน (Big Data Literacy) ให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 4 ส่งเสริมให้มีช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ระดับ 5 รายงานการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน เสนอผู้บริหาร
10
2565
1
รวม
100%