เมนูหลัก

ตัวชี้วัดบุคคล (สำหรับตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด) รอบ 2 ปี 2565

ข้อมูลตัวชี้วัด

# ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน(KPI) ทีม เกณฑ์การวัด (1-5 คะแนน) น้ำหนัก ปี รอบ
1 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ ระดับ 1 ครัวเรือนยากคนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ ไม่เกิน ร้อยละ 35
ระดับ 2 ครัวเรือนยากคนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ ไม่เกิน ร้อยละ 30
ระดับ 3 ครัวเรือนยากคนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ ไม่เกิน ร้อยละ 25
ระดับ 4 ครัวเรือนยากคนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ ไม่เกิน ร้อยละ 20
ระดับ 5 ครัวเรือนยากคนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ ไม่เกิน ร้อยละ 15
20
2565
2
2 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจำนวนครัวเรือนเป้าหมายที่สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ได้ด้วยกระบวนการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
20
2565
2
3 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
ระดับ 5 ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
15
2565
2
4 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) ระดับ 1 จังหวัดบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระลดลงได้ร้อยละ 10 จากหนี้เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ระดับ 2 จังหวัดบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระลดลงได้ร้อยละ 15 จากหนี้เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ระดับ 3 จังหวัดบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระลดลงได้ร้อยละ 20 จากหนี้เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ระดับ 4 จังหวัดบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระลดลงได้ร้อยละ 25 จากหนี้เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ระดับ 5 จังหวัดบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระลดลงได้ร้อยละ 30 จากหนี้เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
15
2565
2
5 สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ระดับ 1 ร้อยละ 75 ประชาชนเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ นำความรู้ไปประกอบอาชีพ ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ระดับ 2 ร้อยละ 85 ประชาชนเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ นำความรู้ไปประกอบอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ระดับ 3 ร้อยละ 100 ของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณได้รับการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพและมีแผนการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ระดับ 4 ร้อยละ 100 ของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพได้รับการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ
ระดับ 5 ร้อยละ 100 ของการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1, งวดที่ 2
10
2565
2
6 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์ ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 11
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 13
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14
ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
10
2565
2
7 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับ 1 กำกับ ดูแลให้มีแผนการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน
ระดับ 2 กำกับ ติดตาม ให้มีการบันทึกข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทุกฐานข้อมูล
ระดับ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นำ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน ไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามแผน อย่างน้อย 1 โครงการ
ระดับ 4 กำกับ ดูแล การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน
ระดับ 5 กำกับ ดูแล รายงานผลการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชนเสนอผู้บริหาร
10
2565
2
รวม
100%